Uppföljning

För en framgångsrik skötsel av naturresurser och naturens mångfald behövs uppföljning av förändringar i naturens tillstånd och dess arter. Inom biosfärområdet sker uppföljning av naturens mångfald, miljöns tillstånd, viktiga naturtyper, skyddade arter eller andra arter , samt av människan utnyttjade naturresurser.

Miljöministeriet ansvarar för uppföljningen av naturens mångfald, medan Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för uppföljningen av naturresurserna. Själva arbetet görs av bland annat de regionala ämbetsverken, Forststyrelsen, universiteten, och inte minst av frivilliga inom föreningar och organisationer.

Nedan några exempel på uppföljning:

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet följer upp sjöfågel, säl, vilt och fiskbestånd

Finlands miljöcentral följer upp växtlighet och djur på havsbottnen, växt- och djurplankton, samt skyddade arter

  • Skarv (Finlands miljöcentral, på finska)
  • Vitkindad gås (Finlands miljöcentral, på finska)

Forststyrelsen följer upp naturtyper och arter inom nationalparken

Skärgårdshavets Forskningsinstitut följer upp havsmiljöns tillstånd och strömmingsbeståndet

Åbo Akademi följer upp växtlighet och fåglar i skärgården