Forskning och utbildning

Inom biosfärområdena har forskning och utbildningen en viktig roll i att främja en hållbar utveckling. Biosfärområdenas verksamhet stöds av både ekologisk grundforskning och mångvetenskaplig tillämpad forskning.

Forskning i Skärgårdshavet

Biosfärområdet för forskarvärlden närmare kommunerna och dess invånare. För en hållbar regional utveckling är forskning och utbildning viktiga byggstenar och en viktig målsättning är kommunikationen med samhället.

Skärgårdshavets biosfärområde strävar till att samordna skärgårdsforskning för att stärka tvärvetenskapligt samarbete och samarbete inom och mellan universiteten i fråga om skärgårdsfrågor. Genom årliga sammankomster för skärgårdsforskare kan man upprätthålla kommunikationen inom och mellan universiteten och andra forskningsinstanser.

Högskolornas roll

Både Åbo Akademi och Åbo universitet är delar av biosfärområdets organisation och representerar forskning och utbildning inom Skärgårdshavets biosfärområde. De ekologiska institutionerna är naturligtvis i betydande roll, men minst lika viktigt är de humanistiska vetenskapsinriktningarna, samt ekonomi och offentlig förvaltning.

Åbo Akademi

Vid Åbo Akademi har avdelningen för Miljö- och marinbiologi specifikt via fältbasen i Korpoström en central roll för den marina forskningen i Skärgårdshavet.

Övriga aktörer vid Åbo Akademi med koppling till skärgårdsfrågor är Skärgårdsinstitutet med tidskriften SkärgårdCentret för ett livslångt lärande och Sjöhistoriska institutet.

Åbo Universitet (Turun Yliopisto)

Vid Åbo Universitet är Skärgårdshavets Forskningsinstitut på Själö och Åbo Universitets Brahea-centrum i centrala roller.

Andra viktiga aktörer inom forskning och utbildning. 

Bland forskningsinstanser kan nämnas Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet  och forskningsinstitutet Aronia .

Inom utbildning finns flera aktiva skolor som också är viktiga partners inom regional utveckling, bland vilka för biosfärområdet viktiga är Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Fiskeri- och miljöinstitutet vid Yrkesinstitut LiviaSkärgårdsskolan, och Skärgårdshavets naturskola.