Verksamhet inom naturvård

Avslutade projekt:

Projektet Knowsheep, www.knowsheep.eu och www.skargardensfarklubb.fi

Ansvarig part:

ERIA/Estland
Huvudfinansiär: Central Baltic – Skärgård och öar
Projekttid: 1.1.2011 – 31.12.2013, 36 månader. Har avslutats.
Projektbudget: ~ 1 Miljon €
Projektområde: Skärgårdshavets biosfärområde och Västra Estlands skärgårds biosfärområde
Projektledare i Korpo, Pargas: Sonja Tobiasson

– att utveckla en kunskapsbaserad fårnäring

Projektet hade som målsättning att utveckla den småskaliga fårnäringen på Östersjöns öar. Speciellt vikt lades vid att ta vara på kunskap och samla in ny kunskap för att utveckla den traditionella skärgårdsnäringen anpassad till dagens samhälle. Skärgårdsförhållandena i Östersjön sätter speciella krav på fårnäringen och utgör en begränsande faktor för tillväxten, men ger också förutsättningar att utveckla närproducerade kvalitetsprodukter som har ett högt ekologiskt och etiskt värde.

Målsättningar

Den huvudsakliga målsättningen för projektet var att stöda en tillväxt och hållbar utveckling av fårnäringen på Östersjöns öar, beaktande hela produktionskedjan; medräknat djurhållning, produktförädling och marknadsföring av fårprodukter (kött, mjölk, ull och skinn). En lokal förädling av produkterna ökar lönsamheten för den småskaliga fårnäringen. I skärgården ger fårnäringen ett mervärde lokalt både genom arbetsmöjligheter, marknadsföring av skärgårdsprodukter och turism, samt genom vård av naturängar som ger en rikare natur och vackra, öppna kulturlandskap.

Projektets konkreta målsättningarna var att:

  • Skapa en enhetlig linje för utvecklingen av fårnäringen i Östersjöns skärgårdsområden
  • Öka allmänt kunskapen om fårhushållningens och ursprungsrasernas betydelse för naturens mångfald och dess roll som en del av skärgård ens kulturarv
  • Samla ihop och erbjuda kunskap tillämpad för skärgårdens fårfarmare för att kunna utveckla kvalitetsprodukter. Även planera för fortsatta möjligheter till utbildning
  • Främja samarbete mellan människor med anknytning till fårnäringen, även hantverkare, både lokalt och internationellt
  • Öka skötseln av kulturlandskap genom bete på naturängar i skärgården

Resultat

Projektet resulterade bland annat i rapporter, artiklar och böcker som kan du ladda ned på Knowsheep:s hemsida. Utställningen “Fårnäringen i skärgården” lånas ut via Biosfärområdeskontoret.

Projektet Främmande arter under kontroll

Ansvarig part: ELY/miljö
Projekttid: 2010-2011. Har avslutats.
Finansiär: ELY/näring
Projektledare: Natalia Räikkönen/ ELY/miljö

-Bekämpning av främmande arter: jättefloka, jättebalsamin och vresros.
-Bekämpning av och upplysning om invasiva främmande växter, speciellt vresros i skärgården.

Resultat

Projektet resulterade i broschyrer, publikationer och konkreta bekämpningsanvisningar. Bekanta dig med materialet på hemsidan miljo.fi

Projektet Natureship

Ansvarig part: ELY/miljö, Forststyrelsen
Projekttid: 2010-2012. Har avslutats.
Finansiär: Central Baltic
Kontaktperson: Iiro Ikonen/ ELY/miljö

Projektets målsättning var att märkbart öka samarbetet inom naturskydds- och vattenskyddet inom Central Baltic -verksamhetsområdet.Projektet förverkligades enligt principer för hållbar utveckling och lösningar genom tvärvetenskaplig kustplanering. Tillsammans med övriga aktörer ville man finna kostnadseffektiva metoder för vattenskydd och för att stöda naturens mångfald samt värdering av ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster avses nyttigheter man får av naturen.

Resultat

Projektet resulterade bl.a. i ett naturvårdsbibliotek bestående av ett flertal publikationer och skötselplaner som du hittar på projektets hemsida.

Projektet Balans i naturen

Ansvarig part: Finska hushållningssällskapet
Projekttid: 2010-2012
Finansiär: ELY/näring -EU
Projektledare: Riitta-Liisa Pettersson/
Hushållningssällskapet (riittaliisa.pettersson(@)fhs.fi)

Främja kulturmarksvården
-Rådgivning och information om planering och finansiering av kulturmarksvård i biosfärområdet.

Projektet Velho

Ansvarig part: Forststyrelsen, ELY-centralen
Projekttid: 2011-2014. Har avslutats.
Finansiär: ELY/näring – EU
Kontaktperson: Ritva Kemppainen
(ritva.kemppainen(@)ely-keskus.fi).

-Planering av naturvård; skötselplaner för NATURA-områden.

Resultat

Projektet resulterade i olika publikationer som du hittar på projektets hemsida. Bland annat fick Mustfinnträsket i Pargas en skötsel- och användningsplan och i det arbetet gjordes fågel-, kräldjurs- och insektinventeringar.

Läs mer om naturvård i verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde 2014