Vård av naturen – kulturlandskap och betesdjur

Med naturskydd är det inte alltid fråga om att bevara naturen orörd, utan det kan också vara fråga om naturtyper som behöver mänsklig aktivitet för att bevaras. Vård av naturen kan också syfta på bekämpning av främmande arter, som tränger undan de ursprungliga arterna.

Skärgårdshavets kulturlandskap

I skärgården finns en speciellt hög artrikedom på de öppna marker som traditionellt använts för slåtter och bete. Dessa naturtyper hotar nu växa igen när djurhållningen och betesgången minskat kraftigt i skärgården.

Inom Skärgårdshavets biosfärområde har det redan länge upplevts som viktig att hålla gamla betesmarker och naturängar vårdad. Det ligger även ett ekonomiskt värde i att hålla landskapet mångsidigt och attraktivt med tanke på inflyttning och det ökande antalet besökare i skärgården.

Forststyrelsen som förvaltar nationalparkens markområden ansvarar för skötseln av parkens kulturlandskap. Inom nationalparken finns redan många långvarigt skötta gamla betesmarker och uppföljningar har gjorts på en del av dem. Inom biosfärområdet finns också många privata markägare som önskar upprätthålla ett öppet betat landskap och har gjort en skötselplan för sina marker.  Skötsel av jordbrukslandskap, i syfte av att bevara en mångfald av arter och en vacker livsmiljö, är också internationellt väl uppmärksammat.

Med biosfärområdets arbete uttrycker man ett gemensamt intresse inom regionen för att bibehålla djurhållningen som en hållbar näringsgren och stöda de lokala företagarna inom djurproduktion och också inom den nyskapade nischen för landskapsvård. Det finns ett stort behov av flera betesdjur i skärgården och en ökad lönsamhet för betesdjursproducenterna.

Både inom regionen och nationellt behövs mer upplysning om vården av kulturlandskap och naturbetesprodukters kvalitativa fördelar. Produkter från djur i landskapsvård är förutom ett ekologiskt val både ett etiskt och rent hälsomässigt val.