Ett renare hav

Skärgårdshavets naturliga särdrag av låg salthalt, liten vattenmängd och långsamt vattenutbyte, bidrar till att det är mycket känsligt för överbelastning i form av näringsämnen, nedsmutsning och användning av vattenresurser. Skärgårdshavets ekologiska status klassificerades 2008 som endast tillfredsställande. Sämst är tillståndet i innerskärgården och förbättras i riktning mot yttre skärgården.

Den låga salthalten beror på att Östersjön är ett brackvatten och den begränsade vattenmängden på att Skärgårdshavet är mycket grunt med ett medeldjup på endast 23 m. Kustvattnen är i allmänhet dock under 10 m djupa och det är först på ca 90 km avstånd från kusten som djupet överstiger 20 m.

De talrika öarna ger Skärgårdshavet karaktären av en labyrint och påverkar hur vattnet strömmar och hur det byts ut. Skärgårdshavets område fungerar också som ett filter. De höga trösklarna på bottnen av Ålandshavet och Skärgårdshavet håller kvar en stor del av de djuptliggande näringsrika vattenmassorna som kommer med vattenströmmarna från Egentliga Östersjön och Finska viken. Detta näringsrika vatten bidrar till Skärgårdshavets eutrofiering.

Skärgårdshavets tillrinningsområde

Inom Skärgårdshavets tillrinningsområde finns ett tiotal åar som ringlar sig genom jordbruksområden, skogar, bosättning och industriområden. Aura å och Pemar å är de största åarna på Skärgårdshavets tillrinningsområde och har en stor betydelse för Skärgårdshavets tillstånd. Näringsämnen som bidrar till övergödning transporteras från land via vattendragen till havet. Därför är det viktigt att vattnet som når kusten har så god kvalitet som möjligt.

Mänsklig verksamhet på tillrinningsområdet och i själva havsområdet har avgörande betydelse för hur Skärgårdshavet mår. Havet belastas av näringsämnen från jordbruk och skogsbruk, avloppsutsläpp från städer och glesbyggd, luftföroreningar och utsläpp i vattnet från fartyg samt punktbelastning från fiskodling och industrier. Transporter av olja och farliga ämnen ökar också risken för större naturolyckor.

För att förbättra Skärgårdshavets tillstånd krävs övergripande och långsiktigt arbete av alla aktörer på området.