En levande skärgård

Skärgården är både socioekonomiskt och ekologiskt sett ett känsligt område. Man lyfter ofta fram behovet av att bevara den unika naturen och kulturen i skärgården, men lika viktigt är också skärgårdens utveckling som ett levande samhälle. Skärgårdsbornas behov och skyldigheter gentemot den livsmiljö det bor i är viktiga för att hålla skärgården levande.

Skärgårdshavets anpassning till förändringar

Man står ständigt inför den stora utmaningen i att anpassa sig till ekologiska, sociala och ekonomiska förändringar, både som individ och som samhälle. Det gäller att kunna förutspå förändringar och kunna stoppa de negativa trenderna, men ofta framförallt att anpassa sig till oundvikliga förändringar.

För att bevara ett livskraftigt samhälle är det nödvändigt att man inte själv utplånar de resurser som behövs för att överleva, och för att kunna utvecklas.

Skärgårdsborna är mycket företagsamma och man kan skönja en stark vilja av att kämpa för sin hembygd. Både socioekonomiska och ekologiska förändringar kan påverka stort skärgården som boningsort, och möjligheter till sysselsättning. En kraftig nedgång i skärgårdens invånarantal har redan pågått i decennier. Nu har nedgången saktat in och bland annat nya möjligheter för distansarbete kan stöda en inflyttning. Men många konkreta utmaningar, såsom bostäder och sysselsättning, kan vara avgörande faktorer.

En levande skärgård behöver dessutom ett levande näringsliv och en ren och trivsam livsmiljö. Några betydande ekologiska hot är klimatets uppvärmning och förändringarna i havets tillstånd, medan avfolkningen fortfarande utgör ett stort socioekonomiskt hot.

Biosfärområdet som plattform för samarbete

För att kunna åtgärda problem, räcker det inte med att kunna definiera dem, utan man måste också finna en modell för hur de kan åtgärdas. Biosfärområdets nätverk erbjuder ett brett spektrum av sakkunskap i fråga om skärgården. Här är det speciellt viktigt med kommunikationen mellan högskolor och kommunernas beslutsfattare, samt framför allt med invånarna.

Det behövs en plattform för diskussion och förmedling av information från forskarvärlden till allmänheten. Inom detta temaområde är det speciellt viktigt med seminarier och workshops för att hålla invånarna ajour med viktiga och ofta alltför lite eller ensidigt behandlade frågor gällande förändringar i vår omgivning.

I fråga om företagande i skärgården arbetar man för hållbar utveckling av näringslivet, där både traditionella och nya näringar beaktas. Man strävar till att definiera vad hållbarhet är i fråga om företagandet. De digitala kommunikationsmedlen ger oss flera möjligheter att utveckla företagandet på glesbygden.