Vesienhoidon yhteistyötä

Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi Pro Saaristomeri-ohjelmaa, jonka puitteissa tehdään rannikkoalueen ja vesien tilan parantamiseen tähtäävää yhteistyötä neljässä vesistöalueryhmässä. Yksi vesistöalueryhmistä on Saaristomeri-ryhmä , joka keskittyy Lounais-Suomen saaristoon. Pro Saaristomeri-ohjelman yhteistyöverkoston avulla pystytään tukemaan vesienhoitoon liittyvää tiedonvälitystä ja yhteistyötä biosfäärialueella. Verkoston tuella voidaan myös käynnistää hankkeita Saaristomeren tilan parantamiseksi.

Biosfäärialueen toiminnan puitteissa voidaan kehittää yhteistyömalleja yhteistyöverkoston työn tehostamiseksi. Verkostoa voidaan myös hyödyntää rannikkoalueen yhtenäisen käytön ja hoidon edistämisessä (Integrated Coastal Zone Management, ICZM).   ELY-keskus koordinoi biosfäärialueen rajojen sisäpuolella toteuttamiaan vesienhoitotoimia biosfäärialueen ohjelman kanssa.

Biosfäärialueiden yhteysverkosto mahdollistaa myös kansainvälisen yhteistyön. Biosfäärialueen yhteistyötahojen toiminnan puitteissa voi osallistua Pohjoismaiden ministerineuvoston Saaristoyhteistyöhön. Ohjelma edistää Tukholman saariston, Ahvenanmaan sekä Turunmaan saariston välistä ympäristöyhteistyötä.

Biosfäärialueen alaisuudessa voidaan käynnistää hankkeita paikallisten päästölähteiden hoitamiseksi ja siten edesauttaa vesienhoidon innovatiivisten malliratkaisujen kehittämistä. Alueella voidaan myös tukea ympäristökasvatusta. Biosfäärialueella on tärkeä rooli tiedonvälittäjänä korkeakoulujen ja valtion viranomaisten sekä kuntien välillä. Näin voidaan tukea kunnallisten virkamiehien työtä.

Saaristomerellä käynnissä oleva vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU), on erittäin tärkeää toimintaa biosfäärialueella. Paikallisille viranomaisille pystytään välittämään tietoa vedenalaisesta luonnosta luomalla tiedonvaihtokanavia.

Turun Yliopiston Saaristomeren tutkimuskeskuksella on merkittävä tehtävä biologisen tiedon tuottamisessa Itämerestä ja sen tilasta. Myös Åbo Akademin toiminta Korpoströmin Saaristokeskuksessa lisää biosfäärialueen Itämeri-tietopankkia. Biosfäärialueen kautta tutkimustieto voidaan popularisoida suurelle yleisölle. Varsinais-Suomen liitto on kehittänyt yleisesti käytettävissä olevan Lounaistietoa – verkkosivuston, jossa on karttatietokanta. Tietokannassa esitellään seututietoutta hyvin laaja-alaisella perspektiivillä. Karttatietokanta on hyvä työkalu tiedonvälitykseen.