Vedenalaisen luonnon kartoitus

Vedenalaisen luonnon kartoitus on tarpeellista, jotta saisimme lisää tietoa Suomen rannikkoalueiden luonnon monimuotoisuudesta.  Inventointien avulla kerätään tietoa eri lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä. Niiden avulla voidaan esimerkiksi määritellä mitkä alueet ovat erityisen tärkeitä kalojen lisääntymiselle. Merialueiden geologiset ominaisuudet ja vedenlaatu on Suomessa hyvin tutkittua, mutta tiedot matalien merialueiden kasvillisuudesta ja pohjaeläimistä ovat riittämättömät.

Kansallisen ja kansainvälisen vesiensuojelun toteutuksen perusedellytyksenä on, että rannikkoalueen vedenalaisen luonnon tilasta on saatavilla kattavaa tietoa. Tarvitaan tietoa olemassa olevista luontotyypeistä sekä niiden levinneisyydestä, jotta vesistöjen suojelua ja käyttöä voidaan tehokkaasti suunnitella. Tietoa tarvitaan myös arvokkaiden luontotyyppien ja lajien suojelun toteuttamiseksi. Inventointien tuloksia voidaan myös hyödyntää ympäristövaikutusten arviointeja tehdessä, ruoppauksien suunnittelussa tai öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjunnassa.

VELMU-ohjelma

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

VELMU käynnistettiin vuonna 2004 osana Suomen Itämeren suojeluohjelmaa. VELMU on osa seitsemän ministeriön laajaa yhteistyötä: ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, opetusministeriö, puolustusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelma toimii vuosina 2004-2014 ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus (SYKE). Päämääränä on inventoida kaikki Suomen rannikkoalueiden luontotyypit ennen vuotta 2014. Inventointialueita ovat Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri ja Suomenlahti.

Inventointialueet

Mitä tutkitaan ja miten?

Vedenalaisen inventoinnin tavoitteena on kartoittaa eri lajien ja luontotyyppien esiintymistä ja levinneisyyttä. Kartoituksissa tutkitaan myös merenpohjaa, pohjaeläimiä, vesikasvillisuutta, kalakantoja, kalojen lisääntymisalueita, erilaisia elinympäristöjä sekä veden virtauksia. Inventoidessa käytetään monia erilaisia työmenetelmiä. Kalojen lisääntymisalueita voidaan esimerkiksi kartoittaa nuottaa vetämällä tai tulkitsemalla ilmakuvia. Eri lajien elinympäristöjä voidaan kartoittaa vedenalaisen video- tai valokuvauksen avulla, sukelluksin ja ottamalla pohjaeläinnäytteitä. 
Tutkimusmenetelmiä
 

VELMU-tietopalvelu

Kerätty tieto kootaan ja käsitellään käyttökelpoiseen muotoon. Tulokset esitetään VELMUn tietopalvelun Tietoa inventoinneista-nettisivuilla  sekä Turun Yliopiston ylläpitämässä Inventoinnit kartalla-karttapalvelussa.

VELMUun liittyviä hankkeita 

VELMUun liittyy useita tutkimushankkeita. Niitä on tarvittu mm. inventointimenetelmien kehittämistä, tiedonhallintajärjestelmän luomista ja eri tahojen yhteistyön koordinoimista varten.

Saaristomeren inventointi

VELMU-ohjelma käynnistyi pilottivaiheella Saaristomerellä, ja tällä hetkellä yksityiskohtaisin aineisto löytyy Ormskärin alueelta Korppoon eteläpuolelta sekä Pohjanpitäjänlahdelta.