Talousveden hankinta saaristossa

Hyvälaatuisen raakaveden saatavuus on haaste saaristossa.

Makeanveden varannot rannikkoalueilla sekä saaristossa ovat usein niukat, koska pohjavesiesiintymät ovat pienet ja pintavedestä on puutetta. Pohjaveden laatuongelmat voivat johtua suolaveden tunkeutumisesta pohjavesivarastoon sekä korkeista rauta-, mangaani-, arseeni-, fluoridi-, radon- tai uraanipitoisuuksista.

Alueilla, jossa hyvälaatuisen pohjaveden saatavuudessa on ongelmia, tulee vedenkäytön lähtökohtana olla:

  • suhteuttaa makeanveden kulutus siihen miten paljon uutta vettä kertyy ja kuinka suuret pohjavesivarannot ovat
  • välttää pohjaveden ottamista liian syvältä, jotta suolavesi ei pääse tunkeutumaan pohjavesiesiintymään.

Mistä vettä?

Turunmaan seudulla ainoastaan pieni osa asukkaista kuuluu kunnallisen vesihuoltoverkoston piiriin. Vettä saadaan pintavesistä (Parainen), pienistä pohjavedenottamoista (Dragsfjärd, Houtskari, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västanfjärd) tai porakaivoista.

Haja-asutusalueilla vesihuolto perustuu lähinnä kallioporakaivoista saatuun veteen. Pienet yksityiset vesilaitokset, joihin on kytketty useampi porakaivo, mahdollistavat myös pienempien kylien vesihuollon.

Yhteiset ratkaisut talousveden hankintaa varten ovat tulleet suositummiksi sitä mukaa kuin saaristoon perustetaan vesiosuuskuntia hoitamaan jätevesien käsittelyä. Samalla kun rakennetaan jätevesiverkostoa, voidaan myös perustaa talousvesiverkosto.

Suomen pohjavesialueet
Vedenhankinta kaivosta