Biosfäärialueen vesien hoito toimintaa

Tässä esitellään meneillä olevia sekä päättyneitä hankkeita.

KIRSTU – hanke
Hankeaika: 2010-2011. Hanke on päättynyt.
Rahoittajat: ELY/ympäristö, kunnat, Turunmaan Saaristosäätiö, Saaristomeren suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.
Yhteyshenkilö: Hanna Sarkki/Valonia
(hanna.sarkki(@)valonia.fi)

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU paransi jätevesien käsittelyn puhdistustehokkuutta Naantalin, Paraisten ja Kemiönsaaren saaristoalueilla. KIRSTU-hankkeessa jätevesisuunnitelmia tehtiin yhteensä 27 omakotitaloon. Naantalin alueelle tehtiin 15 suunnitelmaa, Paraisten alueelle 11 suunnitelmaa ja Kemiönsaaren alueelle yksi suunnitelma. Suurin osa suunnitelmista tilattiin vuonna 2012, jolloin Valonia antoi kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa KIRSTU-hankkeen kohdealueilla.

Valonian vetämä hanke alkoi keväällä 2010 ja päättyi lokakuun lopussa 2012. Hanketta rahoittivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren Suojelurahasto, Naantalin kaupunki, Paraisten kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Turunmaan Saaristosäätiö ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.

 

VELHO –hanke (Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla)

Vastuutaho: ELY-keskus
Hankeaika: 2011-2103. Hanke on päättynyt.
Rahoittaja: ELY/elinkeino-EU
Projektikoordinaattori: Sanna Tikander
(sanna.tikander( @ )ely.keskus.fi)

Vuoden 2011 alussa käynnistyneessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa tavoitteena oli vesien- ja luonnonhoidon yhteistyön ja toimenpiteiden kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hankkeen kustannusarvio oli noin kolme miljoonaa euroa ja sen rahoitus tuli EU:n osittain rahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanketta toteutettiin 30.6.2014 asti.

VELHOn tavoitteena oli kehittää edelleen Satavesi- ja Pro Saaristomeri -yhteistyöohjelmien vesien tilan ja käytön parantamisen toimintaa, laatia hoito- ja käyttösuunnitelmia Natura 2000 -verkostoon kuuluville kosteikko- ja vesistöalueille sekä toteuttaa uudenlaista yleissuunnittelua ruovikkoisilla merenlahdilla.

VELHO-hankkeessa testattiin järviruo’on korjuumenetelmiä ja hyötykäyttöketjuja, sekä kehitettiin rantaniittyjen kunnostusmenetelmiä käytännössä. Saatuja kokemuksia ja tietoja hyödynnettiin ruovikon korjuuseen ja hyödyntämiseen sekä merenrantaniittyjen kunnostukseen ja hoitoon liittyvien tukimuotojen valmistelussa ja kehittämisessä maaseudun kehittämisen ohjelmakaudelle 2014 – 2020.

Lisätietoja hankkeen tuloksista: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELHO/Vesi_ja_rantaalueiden_hoito

 

Nannut hanke- Nature and Nurture in the Baltic Sea Region

Hankeaika: 2010-08/2012. Hanke on päättynyt.
Rahoittajat: Central Baltic, kunnat
Projektipäällikkö: Sonja Jaari/Novia
(sonja.jaari( @ )novia.fi)

Nature and Nurture of the Northern Baltic Sea eli NANNUT-hankkeessa pyrittiin tunnistamaan matalien rannikkoaluiden vedenalaisen luonnon erikoispiirteitä sekä suojelemaan niitä testaamalla ja kehittämällä välineitä kestävälle suunnittelulle. Hanke sai Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmarahoitusta ajalle 1.11.2009–31.10.2012 ja sitä koordinoi Ammattikorkeakoulu Novia, Raasepori. Hanke tuotti myös uutta tiedotusmateriaalia – videoita ja julkaisuja.

Video pohjoisen Itämeren vedenalaisesta luonnosta ja sen tutkimuksesta, ”Pinnan alla” (linkki Youtube-sivustoon)

Lisätietoja hankkeesta: http://projects.centralbaltic.eu/project/411-nannut

Riista- ja Kalatalouslaitoksen raportti: Borg et al. 2012. Menetelmäohjeisto rannikon taloudellisesti hyödyntämättömien kalalajien lisääntymis- ja esiintymisalueiden kartoittamiseen. tutkimuksia_ja_selvityksia_4_2012

Green Islands -hanke

Hankeaika: 2011-2013. Hanke on päättynyt.
Projektipäällikkö: Kaj Mattsson

Rahoittaja: Central Baltic Interreg ohjelma

Hankkeen, Vihreät saaret Baltian meressä, tarkoituksena oli tutkia saarien ( 6 Ruotsissa, 1 Virossa ja 4 Suomessa) tämänhetkistä tilannetta, jätteiden käsittelyä, jätevesien käsittelyä, energian hallintaa ja liikennettä sekä kasvihuonekaasujen määrää ja ekosysteemin palveluja ja niiden hyödyntämistä.

Hankkeessa kokeiltiin saarille sopivia kestäviä ratkaisuja jätteille, jätevedelle ja energialle. Pilottialueet biosfäärialueella olivat Iniö ja Vänö.

Hankkeen tulokset: http://greenislands.se/reports/