Yhteisvoimin puhtaamman Saaristomeren puolesta

Saaristomeren luonnon erityispiirteitä ovat vähäsuolaisuus, pieni vesimäärä ja veden hidas vaihtuvuus. Nämä piirteet vaikuttavat osaltaan siihen, että Saaristomeri on erittäin herkkä ulkoiselle kuormitukselle kuten likaantumiselle, rehevöitymiselle ja vesiresurssien liikakäytölle. Saaristomeren ekologinen tila luokiteltiin vuonna 2008 pääosin tyydyttäväksi. Veden tila on yleensä huonompaa sisemmillä rannikkoalueilla ja paranee kuljettaessa ulkosaaristoon päin.

 

Saaristomeren haasteet

Matala suolapitoisuus johtuu siitä, että Itämeri on murtovettä. Pieni vesimäärää taas johtuu Saaristomeren mataluudesta, keskisyvyys on vain 23 m. Rannikkovedet ovat kuitenkin alle 10 m syviä ja vasta noin 90 km päässä rannikosta syvyys ylittää 20 m.

Lukuisat saaret tekevät Saaristomerestä labyrintinomaisen ja vaikuttavat veden virtaukseen ja vaihtuvuuteen. Saaristomeri toimii niin ikään eräänlaisena suodattimena.  Ahvenanmeren ja Saaristomeren pohjalla olevat korkeat kynnykset pidättävät suuren osan syvistä ravinteikkaista vesimassoista, jotka tulevat vesivirtauksien mukana varsinaiselta Itämereltä ja Suomenlahdelta. Tämä ravinteikas vesi lisää Saaristomeren rehevöitymistä.

Saaristomeren valuma-alueella sijaitsee kymmenisen jokea, jotka kiemurtelevat maatalousalueiden, metsien, asutuksen ja teollisuusalueiden läpi. Aurajoki ja Paimionjoki sijaitsevat Saaristomeren valuma-alueella ja niillä on suuri vaikutus Saaristomeren tilaan. Rehevöitymistä lisäävät ravintoaineet kulkeutuvat maalta vesistöjen kautta mereen. Tämän takia on erittäin tärkeää, että vesi joka saavuttaa rannikon on niin hyvälaatuista kuin mahdollista.

Ihmistoiminnalla valuma-alueella ja merellä on ratkaiseva merkitys Saaristomeren hyvinvointiin. Päästöt maa- ja metsätaloudesta, yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden jätevesien kuormitus, ilmansaasteet, päästöt laivoista ja pistekuormitus kalankasvattamoista ja teollisuudesta kuormittavat merta. Öljyn ja vaarallisten aineiden kuljetukset  lisäävät myös suurien ympäristökatastrofin riskiä.

Saaristomeren tilan parantamiseksi tarvitaan kaikkien alueella toimivien laaja-alaista ja pitkäjännitteistä työtä.