Elinympäristöjen hoito

Luonnon hoito – perinnemaisemat ja laiduneläimet

Luonnonsuojelussa ei ole aina kyse luonnon säilyttämisestä koskemattomana, vaan kyse voi olla myös luontotyypeistä, jotka tarvitsevat ihmisen toimia säilyäkseen. Luonnon hoidolla voidaan tähdätä myös vieraiden, alkuperäiset lajit tukahduttavien lajien torjuntaan.Saaristomeren perinnemaisemat


Saariston avoimet, perinteisesti heinänkorjuuseen ja laidunnukseen käytetyt maat ovat erityisen runsaslajisia. Nämä luontotyypit uhkaavat kuitenkin kasvaa umpeen nyt kun eläintenpito ja laiduntaminen saaristossa ovat vähentyneet voimakkaasti.

Saariston biosfäärialueella on jo pitkään pidetty tärkeänä laidunmaiden ja luonnonniittyjen pitämistä hoidettuina. Maiseman pitäminen monipuolisena ja houkuttelevana on arvokasta myös taloudelliselta kannalta, kun ajatellaan saaristoon suuntautuvaa muuttoa ja saariston kasvavia kävijämääriä.

Kansallispuiston maa-alueita hallinnoiva Metsähallitus vastaa kansallispuiston perinnemaisemien hoidosta. Kansallispuistossa on jo monia pidemmän aikaa hoidettuja vanhoja laidunmaita ja osassa niistä on tehty myös seurantaa. Biosfäärialueella on myös monia yksityisiä maanomistajia, jotka haluavat pitää maiseman avoimena ja laidunnettuna, ja he ovat siksi tehneet mailleen hoitosuunnitelman. Maatalousmaisemien hoito, jolla halutaan säilyttää lajien monimuotoisuus ja kaunis elinympäristö, on saanut hyvin huomiota myös kansainvälisesti.

Biosfäärialueen työ heijastaa yhteistä intressiä säilyttää eläintenpito kestävänä elinkeinona ja tukea paikallisia yrittäjiä eläintuotannossa ja myös uudella maisemanhoidon alalla. Saaristoon tarvitaan kipeästi enemmän laiduneläimiä ja laiduneläintuottajien on saatava lisättyä tuotantonsa kannattavuutta.

Perinnemaisemien hoidosta ja luonnonlaiduntuotteiden laadullisista eduista tarvitaan enemmän tietoa sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Maisemaa hoitavista eläimistä saatavat tuotteet ovat paitsi ekologinen valinta, myös eettinen ja puhtaasti terveellinen valinta.