Naturen

Skärgårdshavet är Finlands internationellt sett mest värdefulla område och hyser mera utrotningshotade växter och djur än något annat område i Finland. Den småskurna skärgården med 41 000 öar och skär, vilka inbegriper ett stort antal olika naturtyper, gör att geologin i området är högintressant.

I den yttre skärgården är de flesta öar trädlösa, men på de större öarna i inner- och mellanskärgården växer det skog. Grupper av mindre holmar och skär, som åtskiljs av större fjärdar är typiska för biosfärområdet.

Den tredje Salpausselkä-randmoränen löper igenom områdets södra del, vilket gett upphov till sand- och klapperstensöar. I övrigt är jordmånen för det mesta berg.

Växt- och djurlivet

Fiskar  Salthalten i Skärgårdshavet är endast 0,6 %. Relativt få arter har anpassat sig att till att leva i en dylik brackvattenmiljö, men det stora individantalet vittnar om ett rikt undervattensliv. Fiskarterna i Skärgårdshavet utgörs av både färsk- och saltvattenarter.

Växter  På vissa öar är jordmånen synnerligen bördig p.g.a. kalkförekomster. På sådana ställen växer också flera sällsynta växtarter (t.ex. orkidén Adam och Eva, nässelklocka och blodnäva). Kartläggningar av områdets växtlighet har gjorts sedan 1920-talet.

Fåglar  

Till biosfärområdets typiska fågelarter kan ett antal skärgårdsfåglar nämnas: ejder, tobisgrissla, tordmule, fiskmås, silvertärna, roskarl, strandskata, höksångare och skärpiplärka. Numera är havsörnen områdets synligaste rovfågel. Skärgårdshavet utgör även ett internationellt viktigt område för flera flyttfåglar

kotisivut7_luonto

Tordmule. Bild: William Velmala

Däggdjur  Av däggdjuren förekommer några tusen gråsälar och knappt 200 vikare.

Kulturlandskap

De traditionella näringarna, det småskaliga jordbruket och fisket, har i århundraden format skärgårdens kulturlandskap. Åretrunt- bosättningen har dock minskat kraftigt under de senaste årtiondena vilket lett till en dramatisk minskning i antalet betande djur. Detta har medfört att många gamla betesholmar idag är igenvuxna.

Skärgårdshavets nationalpark arbetar för att bevara och restaurera dessa kulturellt och biologiskt värdefulla kulturlandskap. Även biosfärområdet har på senare år haft olika projekt med anknytning till kulturmarker där man bl.a. sammanbinder landskapsvård och lokal företagsamhet.