Människan

Skärgårdshavets historia börjar ca 4500 f.Kr., då de första landområdena började stiga ur havet efter istiden. Landmassan höjer sig fortfarande ur havet 4-5 mm per år.

Människan har från första början varit en oskiljaktig del av skärgården. Under den förhistoriska tiden erbjöd den rika skärgårdsmiljön flera alternativa födokällor och det är därför naturligt att de människor som följde den smältande glaciärranden norrut redan under stenåldern slog sig ner just vid kusten och på öarna.

Skärgårdssamhället tar form

Människans och naturens samexistens har format skärgården till vad den är idag. Havet och goda trafikförbindelser möjliggjorde en ekonomisk utveckling som byggde på handel och mångsyssleri. På så sätt ökade skärgårdens invånarantal för att nå sin kulmen vid skiftet av 1800- och 1900-talen.

Skärgårdssamhällets struktur förändras

I och med att yrkesfiskets betydelse minskade började utflyttningen till städer och till Sverige. Detta ledde till en ödeläggelse av skärgården som var som starkast under 1950-1970 talen.

De traditionella näringarna, fisket och jordbruket, har ersatts av serviceyrken och småindustri. Även statens arbetsplatser inom lotsväsendet, kustbevakning och tull m.m. är av vikt, även om deras betydelse under senaste år har minskat något.

Turismnäringens betydelse kommer att öka i framtiden och det utövas ofta vid sidan om andra näringar. Sommar- och fritidsboendet har ökat och invånarantalet mångfaldigas under sommaren. I biosfärområdet finns ca 3000 sommarstugor. Flexiblare arbetsförhållanden och ökningen av fritid kommer antagligen att påverka skärgårdens liv och befolkningsstruktur i framtiden.

Skärgårdskultur

Skärgårdens natur och havsmiljön har påverkat och inspirerat den traditionella skärgårdskulturen inom båtbygge, konst, litteratur, byggande, musik samt jakt- och fisketraditionerna. Dessa kan man bekanta sig med i områdets informationscentrum eller i de talrika hembygdsmuseerna (se länkar).