Vad är ett biosfärområde?

 • Biosfärområdet är ett geografiskt område med värdefull natur och kultur
 • Biosfärområdet är en internationell utnämning, som förutsätter koordinerad verksamhet för en hållbar utveckling
 • Biosfärområdet är en modell för hur människan lever i samspel med naturen
 • Varje biosfärområde är unikt och formas enligt lokala behov och förutsättningar
 • Verksamheten berör både natur, kultur och ekonomi och bygger på frivilliga överenskommelser mellan olika aktörer
 • Programmet begränsar inte mänsklig aktivitet, utan motiverar människor och organisationer att bidra till de gemensamma målsättningarna

Biosfärområdena fungerar inom ett internationellt program som heter Människan och biosfären (MaB). Programmet startades på 1970-talet av UNESCO, Förenta Nationernas organ för utbildning, vetenskap och kultur. Det globala nätverket av biosfärområden består av över 500 biosfärområden i över 100 länder. I Finland finns för närvarande två biosfärområden, ett i Norra Karelen och ett vid Skärgårdshavet. Miljöministeriet tillsammans med undervisningsministeriet ansvarar för MaB – programmet i Finland.

Biosfärområdets tre funktioner

 • Bevara – att värna om natur- och kulturvärden
 • Utveckla – att främja den ekologiskt och socioekonomiskt hållbara utvecklingen
 • Stödja – att stödja utvecklingsprojekt, upplysning och miljöfostran, samt forskning och uppföljning som bidrar till en hållbar utveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Biosfärområdets geografiska utformning

Biosfärområden består av tre geografiska zoner med olika grad av mänsklig verksamhet dvs.

 • kärnområde – ett skyddat naturområde
 • buffertzon – ofta inte ett skyddat område, utan har som uppgift att förmildra störningar från samarbetsområdet
 • samarbetsområde – tätare bebodda områden, under mer intensiv utveckling.

Tanken är att man med verksamheten i de två yttre zonerna, som omsluter de skyddade naturområdena, kan kontrollera effekten av yttre störningar, samt också utnyttja, utan att förstöra, de natur- och kulturvärden som skyddas inom kärnområdet.