Skärgårdshavets biosfärområde

Skärgårdshavets biosfärområde inrättades år 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och skärgårdsområden kring den. Biosfärområdets skyddade kärnområde motsvarar de statsägda områdena som utgör nationalparken, men för övrigt består biosfärområdet av privatägda land- och vattenområden. Dess yta är 5400 km² varav 4580 km² är vatten. Inom biosfärområdet bor idag ca 3800 personer av vilka ca 80 % har svenska som modersmål.

Skärgårdshavets biosfärområde kan genom sin verksamhet stödja en ekonomisk balans och trivsam miljö på området genom en utveckling som värnar om det värdefulla kultur- och naturarvet. Såväl människans, som naturens roll är viktig för biosfärområdet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands ansvarsområde för milö och naturtillgångar ansvarar för biosfärområdet och via ett samarbetsavtal sköts koordineringen av verksamheten tillsammans med Väståbolands stad och Kimitoöns kommun. Verksamheten förverkligas av olika samarbetspartners i regionen, av vilka Forsstyrelsen, Åbo Akademi och Åbo universitet hör till organisationen.

Biosfärområdets tre funktioner inom Skärgårdshavet är:

  • Att bevara – det innebär att bevara skärgårdens mångfald av arter och naturtyper men även människans kultur och traditioner. De skyddade naturområdena som finns i Skärgårdshavets biosfärområde hör i regel till Skärgårdshavets nationalpark. Man strävar man till att bevara också övriga områdena som attraktiva livsmiljöer för skärgårdsbefolkningen och för rekreation.
  • Att utveckla – det innebär att främja en utveckling av skärgårdssamhället som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. En viktig aspekt för skärgården är att skapa arbetsmöjligheter och ett attraktivt boende. Som exempel på verksamhet som stöder både ekologiska och ekonomiska värden är vården av kulturlandskap.
  • Att stödja – det innebär att skapa och upprätthålla nätverk och verktyg för forskning, utbildning och upplysning som stödjer en hållbar utveckling av skärgårdssamhället. Det kan vara fråga om produktion av informationsmaterial, mindre utredningsprojekt som utförs i samarbete med högskolorna eller ordnandet av seminarier.

Skärgårdshavets biosfärområdes tre zoner utgörs av:

Kärnområdet (med gult på kartan) Biosfärområdets innersta zon består av statligt ägd, skyddad mark som utgör Skärgårdshavets nationalpark.

Buffertzonen (innanför lila linjen) Den privatägda mark som omsluter nationalparken i yttre skärgården. Fungerar som en övergångszon. Här är påverkan av mänsklig aktivitet på naturen liten.

Samarbetsområdet (innanför gröna linjen) Området kring nationalparken som omfattar de större öarna med tätare bosättning och mera mänsklig aktivitet.
Biosfärområdet 2014

Skärgårdshavets biosfärområdes gränser och zoner.