MaB-programmet

FN:s organisation för utbildning, forskning och kultur, UNESCO, startade år 1970 ett mångvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprogram Man and the Biosphere (MaB) för hållbar utveckling. MaB – programmets målsättningar och idéer konkretiseras i biosfärområdena. Dessa är utvalda modellområden som har internationellt sett unika natur- och kulturvärden. I biosfärområdena strävar man efter att förverkliga hållbar utveckling utgående från lokala förhållanden och traditioner.

Inom MaB finns det ett globalt nätverk som år 2015 inbegrep 651 biosfärområden i 120 länder. Alla biosfärområden anpassar sin verksamhet till de övergripande målsättningarna för programmet.

MaB – programmets målsättningar

Inom MaB – programmet planeras de övergripande målsättningarna för alla biosfärområden, men varje biosfärområde kan fritt forma sin egen verksamhet.

MaB – programmets riktlinjer och biosfärområdenas struktur beskrivs i Sevilla strategin och biosfärområdenas ramverk från 1995. I Madrid 2008 gjordes en verksamhetsplan för det globala nätberket av biosfärområden, som berör utnyttjandet av biosfärområdena som områden för inlärning om modeller för hållbar utveckling.

Några viktiga globala utmaningar som Madrid planen tar fasta på är klimatförändringarna, ekosystemets tjänster, dvs. naturens resurser och tjänster som utnyttjas av människosamhället, och urbaniseringens tryck på ekosystemet.

Internationella nätverk och samarbete 

Biosfärnätverket kan fungera som ett verktyg i arbetet med frågor gällande hållbar utveckling på global nivå. För utbyte av erfarenheter och samarbete mellan områden, har olika mindre regionala eller tematiska nätverk bildats.

För Skärgårdshavets biosfärområdes del är de viktigaste samarbetsnätverken EuroMaB –nätverket, Ö- och kustområdesnätverket, samt det nordiska NordMaB -nätverket, där länderna kring Östersjön deltagit. Skärgårdshavets biosfärområde har haft en central roll i de internationella nätverken och två större konferenser har ordnats här.

Mest konkret har samarbetet varit med:

  • Mer d’Iroise biosfärområde på Frankrikes kustmellan European Institute of Marine Studies i Brest i och Åbo Akademi i fråga om hållbar turism i skärgården
  • West Estonian Archipelago biosfärområde i Estlands skärgård, som man har haft ett aktivt utbyte av erfarenhet och idéer med